Rólamhttp://rss.pedagogusok.blogter.hu/

Blogroll

 • Nincsenek kedvenc blogok

Kedvenc szerzők

 • Nincsenek kedvenc szerzők

Mi az érintettek valódi véleménye az Oktatási Államtitkárság kérdőívéről?

 

Igazat mondott-e az Államtitkárság, amikor az általa az iskolákba kiküldött kérdőívek eredményeit ismertette? Utána járunk!
Kérjük, töltse ki a kérdőívet, hogy valós képet kapjunk arról, mit gondolnak az érintettek az Államtitkárság kérdőívében feltett kérdésekről!
Az Oktatási Államtitkárság 2011. április 27-én kérdőívet juttatott el az iskolákba - 2011. április 28-i visszaküldési határidővel -, melyben az oktatás tervezett átalakításával kapcsolatos egyes intézkedésekhez kérte az iskolaigazgatók véleményét. A megoldás ismét része annak a kormányzati koncepciónak, amely minden nagyobb átalakítást érdemi egyeztetés nélkül, az érdekképviseletek kihagyásával kíván megoldani.
Az Oktatási Államtitkárság 3200 iskolaigazgatónak küldte meg a kérdőívet, időt sem hagyva a kollégákkal való konzultációra, ebben az intézmények falain túlmutató kérdéskörben. Ezért a Pedagógusok Szakszervezete lehetővé kívánja tenni, hogy a közoktatásban dolgozók közül ne csak az iskolaigazgatók, hanem a közoktatásban érintettek teljes köre véleményt nyilváníthasson. Fontosnak tartja továbbá azt is, hogy bárki, akit érdekel a közoktatás jövője, szintén megtehesse ezt.
A Pedagógusok Szakszervezete ezért az Oktatási Államtitkárság kérdéseit változatlan formában teszi közzé. Erre kérjük mi is az Önök válaszát. Miután a feltett kérdések önmagukban nem értelmezhetők, illetve a kormányzati szándékok nem olvashatóak ki belőlük, a Pedagógusok Szakszervezete a kérdések után az eddig rendelkezésére álló információk alapján megjegyzésekkel segíti azok értelmezését.
A 6 kérdésből álló kérdőívet az alábbi linkre kattintva tudja kitölteni:
www.kerdoivem.hu/kerdoiv/453491567/
Együttműködését köszönjük!
Az eredményeket honlapunkon a hasonló című cikk végén naponta többször közzé tesszük:
http://www.pedagogusok.hu/index.php?cikk=010294_mi_a_pedagogusok_valodi_velemenye_az_allamtitkarsag_kerdoiverol

 

Tovább »

Felhívás az ifjúság védelmében

A Pedagógusok Szakszervezetének
f e l h í v á s a
közös cselekvésre az ifjúság védelmében
A Pedagógusok Szakszervezete a leghatározottabban tiltakozik az ellen a kormányzati szándék ellen, hogy a tankötelezettség felső határát a gyermek tizenötödik életévében határozzák meg, és ehhez igazítsák hozzá az iskolarendszert.
A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tarja, hogy a közoktatás és benne a szakképzés átalakítása döntőmódon a gazdasági kamarák véleményére épüljön, és háttérbe szoruljon az oktatás esélyt teremtő funkciója.
A tankötelezettség tizenötödik életévre történő leszállítása egyértelművé teszi, hogy az állam csökkenteni kívánja felelősségét az ifjúsággal szemben, és nem kívánja garantálni annak az intézményrendszernek a továbbműködtetését, amely képes befogadni az érintett korosztály valamennyi tanulóját.
A tankötelezettség tizenöt éves életkorra történő leszállítása azzal a következménnyel jár, hogy a korosztály egy része kiesik az iskolarendszerből, mivel az már nem köteles fogadni azt, aki nem tanköteles.  Ellátatlanul maradhatnak azok a tizenöt évnél idősebb gyermekek, akik tanulmányi eredményük miatt vagy más okból, ha akarnak, akkor sem nyernek felvételt semmilyen iskolába.
A tankötelezettség tizenöt éves életkorra történőleszállítása azzal a következménnyel jár, hogy az iskola megszabadulhat azoktól a tanulóktól, akik átlépték az említett életkort, és - kormányzati szóhasználat szerint - problémásak.
A tankötelezettség tizenöt éves életkorra történőleszállítása azzal a következménnyel jár, hogy a szülőa tanuló akarata ellenére kiveheti gyermekét az iskolából, és arra kényszerítheti, hogy munkába álljon.
A tankötelezettség tizenöt éves életkorra történőleszállítása azzal a következménnyel jár, hogy a korlátozott belátási képességgel rendelkezőtanuló, szülei akarata ellenére, elhagyhatja az iskolát.
A Pedagógusok Szakszervezete kijelenti: nem igaz az a cinikus kormányzati állítás, hogy a pedagógusok nem tudnak mit kezdeni a „rossztanulókkal”. Könnyebb azonban ezekről a tanulókról lemondani, mint pénzt áldozni a felzárkóztatásukhoz szükséges feltételek megteremtéséhez.
A Pedagógusok Szakszervezete azt az európai uniós törekvést támogatja, hogy az iskolarendszerből a lehetőlegtöbben versenyképes tudással, szakképzettséggel lépjenek ki. A kirajzolódó iskolaszerkezet elfogadhatatlan, mert előrevetíti a közoktatásban foglalkoztatottak nagyarányú leépítését.
A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a figyelmet arra, hogy a tizenöt évesek munkába állítása összeegyeztethetetlen a gyermeki munka visszaszorítására irányuló európai uniós törekvésekkel, a gyermekek kizsákmányolástól való megóvásának kötelezettségével. Meggyőződése, hogy a szakképzetlen tömegek munkaerőpiacra irányítása a mai helyzetben nem hordoz reális foglalkoztatási esélyeket. Az iskolából kikerülő, munkanélküli fiatalok kiesnek az egészségügyi és a szociális ellátó rendszerből. Ez az intézkedés a fiatal bűnelkövetők számát fogja gyarapítani, és már rövidtávon káros hatással lesz a gazdaságra. Ezek az intézkedések ugyanis nem csökkentik, hanem növelik a társadalmi esélyegyenlőtlenségeket. Hosszú távon pedig óriási társadalmi teherként fog megjelenni a szakképzetlen, a munkaerőpiacon érvényesülni nem tudókról való szociális gondoskodás kötelezettsége.
A Pedagógusok Szakszervezete felszólítja a Kormányt, hogy, ha változtatni kíván a közoktatás rendszerén, haladéktalanul kezdje meg az egyeztetéseket. Ennek keretei között kell megtalálni azt a megoldást, amely egyidejűleg szolgálja az egész rendszer hatékony, szakszerű és törvényes működését, a gyermek mindenek felett álló érdekét.
A Pedagógusok Szakszervezete minden lehetséges eszközt igénybe fog venni az ifjúság és az ország érdekeinek megóvása céljából.
A Pedagógusok Szakszervezete felhívja az ország lakosságát, a szülőket, nagyszülőket, érdekvédelmi és szakmai szervezeteket, hogy fejezzék ki tiltakozásukat az ifjúság érdekeivel ellentétes kormányzati szándékok ellen.
Budapest, 2011. március 7.
Pedagógusok Szakszervezete
Országos Vezetősége

Tovább »

A Demonstrációs Bizottság Kiáltványa

K I Á L T V Á N Y

Munkavállalók! Szakszervezeteink Tagjai!

Ismét felelős lépésre kellett elszánni magunkat!

 • mert az elmúlt hónapokban a társadalom jelentős részét hátrányosan érintő törvénykezési gyakorlat folyt,
 • mert a már megszületett törvények és a benyújtott, döntésre váró jogszabálytervezetek többsége sérti a jogbiztonságot, veszélyezteti a munkavállalók érdekeit,
 • mert a 2011. évi költségvetési törvénytervezet, az adóváltozások a munkavállalók jelentős része számára reálbércsökkenést fog eredményezni. Ezek az intézkedések ismét a kis keresetű munkavállalókat sújtják, miközben a feketegazdaság tovább virágzik,
 • mert az érdekegyeztetés látványos kiiktatása, formálissá tételének szándéka mára bizonyossá vált, megint nélkülünk döntenek rólunk,
 • mert a kormány a tizenhárom év alatt összegyűjtött magán-nyugdíjpénztári megtakarításokat három év alatt más célokra akarja elkölteni,
 • mert elfogadhatatlan, hogy közszféra-ellenes hangulatot teremt a mindenkori politika.

Munkavállalók! Szakszervezeteink Tagjai!

MEDDIG TŰRJÜK EZT MÉG?

Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a szakszervezetek demonstrációval adnak hangot tiltakozásuknak!

Hívunk és várunk minden munkavállalót a szakszervezetek közös tüntetésére

2010. DECEMBER 4-ÉN (SZOMBATON), 11 ÓRÁRA, BUDAPESTRE

A ROOSEVELT TÉRRE

Szakszervezetek Demonstrációs Bizottsága

Tovább »

Felhívás tüntetésre

 

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETÉNEK
FELHÍVÁSA
T Ü N T E T É S
2010. december 4-én
Demonstrációs Bizottságot alakított a SZEF, az MSZOSZ valamint az Autonóm Szakszervezeti Szövetség.
A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetősége november 22-i ülésén csatlakozott a konföderációk felhívásához és döntött arról, hogy részt vesz a 2010. december 4-i tüntetésen:
- mert az elmúlt hónapokban a társadalom jelentős részét hátrányosan érintő törvénykezési gyakorlat folyt,
- mert a már megszületett törvények és a benyújtott döntésre váró jogszabálytervezetek többsége sérti a jogbiztonságot, veszélyezteti a demokratikus jogállamot,
- mert az érdekegyeztetés látványos kiiktatása, formálissá tételének szándéka mára bizonyossá vált,
- mert a 2011. évi költségvetési törvénytervezet, az adóváltozások a közszféra munkavállalóinak jelentős része számára reálbércsökkenést fog eredményezni,
- mert a közoktatás átalakításának előkészítése az általunk megfogalmazott javaslatok teljes figyelmen kívül hagyásával történik.
Hívunk és várunk minden kollégát a szakszervezetek közös megmozdulására!!!
A tüntetésre a PSZ megyei, illetve városi vezetőinél lehet jelentkezni.
A tüntetés pontos budapesti helyszínéről, kezdési időpontjáról később adunk információt.

 

Tovább »

Törvénymódosító javaslat a különadóról

A munkavállalókat nem érheti kár a különadó bevezetésével:

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETÉNEK JAVASLATA

az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény új szövegére

9. § (2) A különadó alapjának minősül az (1) bekezdésben említett jogviszony megszűnésével összefüggésben pénzben kifizetett, vagy bármely más formában juttatott (bármely esetben a továbbiakban: kifizetett) bevételből - ide nem értve a [jogviszony megszűnésének évében esedékes] szabadság megváltása címén kifizetett bevételt, a jogviszony megszűnésekor a magánszemélyt megillető jubileumi jutalmat, illetve a felmentési (felmondási) [időnek] időre [a munkavégzési kötelezettséggel járó részére] kifizetendő munkabér, illetmény összegét, valamint a végkielégítés (juttatás) jogcímen kifizetett munkabér, illetve illetmény összegét, ha az nem haladja meg a törvény alapján járó összeg felső határát, a bíróság által megítélt kártérítés összegét, továbbá a szerződéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 3. § (6) bekezdése alapján megállapodás szerint kikötött ellenérték címén kifizetett bevételt - a rendszeres járandóságok 60 napra számított összegét meghaladó rész, a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

Magyarázat: a zárójeles, vastagított szöveget el kell hagyni, az aláhúzott szöveg az új.

 Indokolás:

A javaslat kiveszi a jó erkölcsbe ütköző juttatások közül azokat, amelyek kifizetésére törvény rendelkezése alapján került sor. Ezek a juttatások kapcsolódnak az elvégzett munkához, a munkában töltött időhöz, a megszűnt jogviszonyban megállapodás alapján elért rendszeres munkabérhez, illetményhez. Ezeknek a juttatásoknak a meghatározásánál sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak, közalkalmazottnak nincs „mozgástere". A szabadságmegváltás az nem tekinthető juttatásnak, mivel egy ki nem vett járandóság ellenértéke. A felmentési idő ötven százaléka alóli felmentés törvényben előírt írt kötelezettsége a munkáltatónak. A végkielégítés összegét törvény határozza meg.

Tovább »

Nyílt levél dr. Lázár Jánosnak

A PSZ nem ért egyet az Alkotmánybíróság szerepének korlátázásával:

Tisztelt Képviselő úr!

A Pedagógusok Szakszervezete az egyes gazdasági és pénzügyi törvények megalkotásáról szóló 2010. évi XC. törvény alkotóitól nem kapott lehetőséget arra, hogy azt véleményezze, javaslataival hozzájáruljon a „jó erkölcsbe ütköző" jövedelmek megadóztatásának igazságossá tételéhez.

Szervezetünk a rendelkezésére álló lehetőségek közül választva, először a köztársasági elnökhöz, majd az Alkotmánybírósághoz fordult.

Az Alkotmánybíróság döntése igazolta kifogásaink jogosságát, de csak néhány percig örülhettünk ennek, mert a döntés kihirdetésével szinte egy időben Ön három önálló képviselői indítványt nyújtott be a parlamentnek: az alkotmány megváltoztatásával az Alkotmánybíróság jogkörének szűkítésére és a népszavazás intézményének korlátozására irányuló kezdeményezést, és benyújtotta változatlan formában az Alkotmánybíróság által megsemmisített törvényt.

Az elmúlt hónapokban a gyakorlatban is megtapasztalhattuk, hogy az önálló képviselői indítványok lehetőséget adtak és adnak a képviselőknek arra, hogy a munkavállalókat érintő - nem egyszer rájuk nézve hátrányos - tervezeteket a reprezentatív szakszervezetekkel való egyeztetés nélkül terjesszék elő.

Tudni szeretnénk, hogy Ön egyeztetett-e a Fidesz-frakció tagjaival, mielőtt ezt a javaslatot benyújtotta?

A Pedagógusok Szakszervezetének ugyanis szilárd meggyőződése, hogy az Ön javaslata nem tükrözheti a kormánypártok álláspontját, mert elképzelhetetlennek tartjuk, hogy azok a Fidesz-KDNP-s képviselők, akik közül sokan kiemelkedő szerepet játszottak a demokratikus jogállam kialakításában, most támogatnának egy olyan javaslatot, amely - ha elfogadásra kerülne - a jogállam felszámolásának kezdetét jelentené.

Az elmúlt évtizedekben többek között a pártok, a szakszervezetek, az állampolgárok nem egyszer fordultak az Alkotmánybírósághoz, ám nem volt még arra példa, hogy az Alkotmánybíróság döntését a döntéshozók és indítványozók ne vették volna tudomásul, még ha az számukra nem is volt kedvező.

Az eddigi gyakorlaton ma - helyzetével visszaélve - Ön változtatni próbál. Gondolt-e arra, hogy ezzel a példával mit üzen az állampolgároknak?

Javaslata azért példátlan, mert az Ön számára  kedvezőtlen döntés miatt az Alkotmánybíróság jogkörének csorbítására tesz indítványt. Milyen világ következhet azok után, ha most az Alkotmánybíróság, esetleg később a független magyar bíróság döntéseit, bárki kétségbe vonhatja, megkerülheti?

A jogkövető magatartás egy jogállamban mindenkitől elvárt viselkedési norma, ám ha a hatalmon lévők megszegik, miért ne tehetnék meg később ezt mások is. Kérem, hogy ne az Alkotmánybíróság ellehetetlenítését tekintse most legfontosabb feladatának. Jogalkotóként Önnek kell a legjobban tudnia, hogy a választott képviselőknek azért a legnagyobb a felelősségük a törvények betartásában, mert ezzel példát és mintát mutatnak. Ha ők nem tartják be a törvényeket, azt az ország polgáraitól sem várhatják el. Ezért nem írhatják felül a jogállamiságot az önálló képviselői indítványok!

Önöknek a 2/3-os parlamenti többség birtokában most mindenre lehetőségük van, ne feledkezzen meg arról, hogy ez a lehetőség óriási felelősséget is jelent!

Az Önök által oly sokat hangoztatott felhatalmazás nem erről szól! A bizalmat - amit a választáson nyertek - egy igazságos, jobb világ megteremtésére kapták.

Ön is sokszor hangoztatta az igazságot, de a történtek után azt gondolom, az igazság szóból előbb-utóbb a szó elején lévő „i" betűt nem fogjuk hallani.

Budapest, 2010. október 27.

Tisztelettel:

Galló Istvánné

a PSZ elnöke

További részletek a PSZ honlapján:

http://www.pedagogusok.hu/index.php?cikk=010247_a_psz_nyilt_levele_dr_lazar_janosnak

 

Tovább »

Népi kezdeményezés a nyugdíjkorhatár felülvizsgálatáért

A PSZ korábbi javaslata alapján országos népi kezdeményezést, aláírásgyűjtést indít a SZEF a megemelt nyugdíjkorhatár felülvizsgálatára. A hiteles aláírásgyűjtő íveket július 25-ig kell eljuttatni a PSZ Országos Irodába!

Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepel:

"Alulírottak egyetértünk, azzal, hogy a Magyar Köztársaság országgyűlése tárgyalja újra a nyugdíjkorhatár 62 évről 65 évre történő emelését.''

A hitelesített aláírásgyűjtő ív letölthető a PSZ honlapjáról: www.pedagogusok.hu

A törvény értelmében az aláírásgyűjtést csak az Országos Választási bizottság által jóváhagyott aláírásgyűjtő ívről sokszorosított íveken lehet végezni.

Az aláírásgyűjtésre nyitva álló idő 2010. augusztus 05-én 16 órakor jár le. Ez azt jelenti, hogy az Országos Választási Iroda eddig az időpontig veszi át összegyűjtve és egyszerre az aláírt íveket olyan módon, hogy

-          valamennyi aláírásgyűjtő íven a hitelesítő pecsét mellett szerepeljen az aláírást gyűjtő aláírása és

-          az üresen maradt aláírási helyeket az összes rubrikát átszelő Z betű formában ki kell húzni.

Mivel a hitelesítés bizonyos számú ív szúrópróbaszerű kiemelésével, és azon valamennyi aláírás szabályosságának és hitelességének az ellenőrzésével, majd pedig a beadott összes kérdőívre az így kapott érvényességi százalék rávetítésével történik, ezért az aláírók minden adatának a kitöltése és a valódi adatok szerepeltetése nagyon fontos. Egy állampolgár csak egy aláírásgyűjtő ívet írhat alá.

Az aláírt gyűjtőívek személyesen vagy postai úton juttathatók el a PSZ Országos Irodájába (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.). A PSZ által összegyűjtött íveket mi továbbítjuk a SZEF Országos Irodájához. Az aláírt ívek fénymásolatban, faxon vagy szkennelve történő eljuttatása azokat felhasználhatatlanná teszi, vagyis csak az eredeti aláírásokat tartalmazó gyűjtőív adható be az Országos Választási Irodához.

Kérjük, hogy a megtelt aláíró íveket lehetőség szerint folyamatosan, illetve valamennyi ívet - függetlenül attól, hogy betelt vagy sem - július 25-én 16 óráig juttassák el a PSZ Országos Irodába (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.).

Az aláírásgyűjtésre a választási törvény ajánlószelvény gyűjtésére vonatkozó szabályok az irányadóak, ezért idézzük a törvény 48. §-át, amely értelmében:

(1) Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - bárhol lehet gyűjteni.

(2) Nem gyűjthető ajánlószelvény:

a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

(3) Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos."

Egyéb információk a honlapon találhatóak  (www.pedagogusok.hu)

Tovább »

Aggályos a KDNP közoktatási törvénymódosítási javaslata

A PSZ szerint aggályos a KDNP által benyújtott közoktatási törvénymódosítás, mert az önkormányzatokat arra ösztönzi, hogy közoktatási intézményeiket egyházi fenntartásba adják.

Pedagógusok Szakszervezete közleménye

A Pedagógusok Szakszervezete aggályosnak tartja, hogy a KDNP megváltoztatná az önkormányzati iskolák egyházi fenntartásba adásának jelenlegi szabályozását úgy, hogy eltörölnék azt az öt éves moratóriumot, amely alatt jelenleg az átadó önkormányzatoknak kell állnia az egyházi iskoláknak járó alapnormatívát kiegészítő támogatást.

Mint ismeretes, Magyarországon az egyházi iskolák száz százalékosan a központi költségvetésből kapják a támogatást, és ha egy önkormányzat úgy dönt, hogy átadja iskoláját valamelyik egyháznak, további öt évig még neki kell fizetnie az alapnormatívát kiegészítő támogatást. Ez zárja ki, hogy a helyhatóságok anyagi motiváció miatt próbáljanak megszabadulni az alapfokú közoktatási intézmények fenntartásától, mint kötelezően ellátandó feladatuktól.

Ugyanakkor a vatikáni megállapodás azért született, hogy Magyarországon érvényesüljön a lelkiismereti és vallásszabadság. Ennek megfelelően a szülő maga dönthesse el, hogy állami, egyházi, vagy egyéb fenntartású intézménybe járatja-e gyermekét.

A KDNP által benyújtott közoktatási törvénymódosítás az önkormányzatokat arra ösztönzi, hogy közoktatási intézményeiket egyházi fenntartásba adják. Ezzel azonban egyrészt épp a szülő és a diák döntési szabadsága veszne el. A szülők és a diákok alkotmányos alapjoga korlátozódna illetve sérülne.  Másrészt az egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatott pedagógusok elveszítik a közalkalmazotti jogviszonyukat, az ehhez kapcsolódó foglakoztatási jogbiztonságot, valamint a világnézeti semlegességhez való jogukat. Az egyházi intézményekben foglalkoztatott pedagógusokkal szemben általában elvárt a vallási elkötelezettség. Ennek pedig lehet az a következménye, hogy az egyház által átvett intézményben nem minden pedagógust fognak alkalmazni.

A Pedagógusok Szakszervezete, mint az ágazatban működő reprezentatív szakszervezet, sajnálatosnak tartja, hogy egy ilyen fontos kérdésben nem élhetett véleményezési jogával, mert az indítvány benyújtása előtt nem történt a törvényben előírtaknak megfelelően egyeztetés. Nagyon fájlaljuk, hogy az elképzelésről csak a sajtóból szereztünk tudomást.

Budapest, 2010. május 20.

Pedagógusok Szakszervezete

Tovább »

Akció a vihar sújtotta közoktatási intézményekért és tanulóikért

A Dél-Budai Szakképzési Központ kezdeményezésére a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a szolidaritás és az összefogás jegyében országos akciót hirdetett.
A PSZ fontos pedagógiai szem­pontnak tartja, hogy a bajba került embereknek, településeknek nyújtott segítségadásban a felnőttek irányítása mellett a tanulók is részt vegyenek. Ezért arra kérte az építőipari profilú szakképző intézmények vezetőit, tegyék lehetővé, hogy a tanulók szakmai gyakorlatukat a természeti katasztrófa sújtotta települések közoktatási intéz­ményeinek helyreállításán végezhessék. A Pedagógusok Szakszervezete vállalja a koordinációt az intézmények és a kárigényüket jelző bajba jutott önkormányzatok között.
A Pedagógusok Szak­szervezete a szolidaritás jegyében mindemellett gyűjtést szervez azon tagjai számára, akik a rendkívüli má­jusi időjárás miatt súlyos anyagi veszteséget szenvedtek. A támogatásokat elkülönített számlán: OTP 11707024-20427191 szám­la­számon 2010. június 15-ig fogadjuk, a csekken katasztrófa segély megjelöléssel. A támogatás mértékéről a befolyt összeg és az összesített igények ismeretében a PSZ Elnöksége dönt.
A Dél-budai Szakképzési Központ és a benne együttműködő társiskolák, a budapesti
 • Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola,
 • Budai Középiskola,
 • Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola,
 • Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközép-iskola és Szakiskola,
 • Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium
kinyilvánítják együttérzésüket az elmúlt napokban Közép-Európát sújtó rendkívüli időjárás és az annak nyomán kialakult árvízhelyzet károsultjaival.
Felajánlják segítségüket az érintett iskoláknak, diákoknak, pedagógusoknak.
Tenniakarásuk bizonyítékaként vállalják, hogy a TÁMOP 2.2.3. program keretében megvalósuló nyári diákönkormányzati táborukban vendégül látnak öt 8. osztályos, diákönkormányzati munkát végző tanulót az árvíz sújtotta területekről.
A Dél-budai Szakképzési Központ súlyponti iskolája, az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola továbbá felajánlja, hogy a nyár végi gólyatáborban további öt halmozottan hátrányos helyzetű tanulót fogad.
Az iskola felajánlja azt is, hogy a szervezett helyreállítás keretében - ha erre igény lesz - a szakképzésben résztvevő tanulói és szakoktatói szakmunkájukkal hozzájárulnak a helyreállításhoz, kapcsolódva a Pedagógusok Szakszervezete hasonló felhívásához.
A Dél-budai Szakképzési Központ várja a többi TISZK és szakképző intézmény, illetve a szakmai és civil szervezetek csatlakozását és a további felajánlásokat.
A táboroztatással kapcsolatos és más jellegű felajánlásokat az oveges@oveges.hu, a helyreállítási szakmunkára vállalkozó szakképző intézmények jelentkezését pedig a drdudas@pedagogusok.hu e-mail címekre várjuk, az üzenet tárgy sorában megjelölve: szakképzési összefogás.

Tovább »

Felhívás viharkárosult tagjaink megsegítésére

A Pedagógusok Szakszervezete gyűjtést szervez azon tagjai számára, akik a rend­kívüli májusi időjárás miatt súlyos anyagi veszteséget szenvedtek.

A támogatásokat elkülönített számlán: OTP 117024-20427191 számlaszámon 2010. június 15-ig fogad­juk. Kérjük, a csekkre írják rá: Katasztrófa segély.

A Pedagógusok Szakszervezete arra kéri azokat a PSZ-tagokat, akiknek lakó­házát a rendkívüli időjárás tönkretette/károsította, hogy a Pedagógusok Szakszer­vezete területi vezetőjé­nél jelezzék káruk nagyságát.

A támogatás mértékéről a befolyt összeg, és az összesített igények isme­retében dönt a PSZ Elnöksége. A számlára érkezett támogatás össze­gé­ről és annak fel­osztásáról szóló döntést a www.pedagogusok.hu honlapon közzé tesszük.

Tovább »

A PSZ közleménye dr. Pécsi Ágnes visszahívásáról

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) legfőbb döntéshozó testülete, a XIX. Kongresszus 83,4 % többséggel visszahívta alelnöki tisztségéből dr. Pécsi Ágnest.

A PSZ ezen közlemény kiadását azért tatja szükségesnek, mert a leváltott alelnök a kongresszust megelőzően a sajtóhoz fordult, és nyilatkozataiban azt állította, hogy nem ismert számára visszahívásának oka. Ez nem felel meg a valóságnak.

A 2010. február 20-i kongresszusi döntés, vagyis dr. Pécsi Ágnes visszahívásának előzménye az volt, hogy az alelnök a megválasztása óta eltelt közel másfél év alatt a PSZ Elnökségének, Etikai Bizottságának többszöri figyelmeztetése ellenére sem tartotta magára nézve kötelezőnek a szervezet országos testületeinek közösen kialakított álláspontját, a határozatok képviseletét, azok végrehajtását. Sőt, saját érdekei és elgondolása által vezéreltetve nem egyszer azok ellen lépett fel. A PSZ elnökének döntéseit folyamatosan megkérdőjelezte, munkastílusával állandó feszültséget és konfliktust gerjesztett. A PSZ Alapszabályába ütköző magatartásával nem csak a napi munkát lehetetlenítette el, de az érdekvédelmi szervezet hitelének aláásásával ártott a Pedagógusok Szakszervezetének is.

A Pedagógusok Szakszervezete leszögezi, a kongresszusi döntést semmilyen politikai szándék nem vezérelte, mint ahogy ezt dr. Pécsi Ágnes nyilatkozataiban sugallta. A kongresszusi döntést követően dr. Pécsi Ágnes több médiumban is a valóságot elferdítő nyilatkozatot tett. Ezek egy része jól hangzó, figyelemfelkeltő cím alatt jelent meg, ám a valósághoz semmi köze sincs. A PSZ visszautasítja azokat a cikkeket és kommentárokat, amelyek szerint az alelnök visszahívásának politikai okai lennének, és a tisztségviselők, testületek az ’50-es évek koncepciós pereihez hasonló módszereket alkalmaztak volna.

A Pedagógusok Szakszervezete dr. Pécsi Ágnes visszahívását alelnöki posztjáról saját belügyének tekinti. Ezzel a közleménnyel a Pedagógusok Szakszervezete az ügyet a nyilvánosság számára a maga részéről lezártnak tekinti.

Tovább »

A Pedagógusok Szakszervezete elvárásai az új kormánnyal szemben

A Pedagógusok Szakszervezete mindig is a politikai pártoktól való függetlenségének megőrzésére törekedett, s ezen az elkövetkezendő időszakban sem kíván változtatni.

Továbbra is konstruktív együttműködésre törekszik a hatalmon lévő pártokkal és ellenzékkel, támogat minden politikai erőt, ha az a PSZ által képviselt értékekkel azonosul, azok megvalósításáért partnerséget vállal szervezetünkkel.

A PSZ a munkavállalói, szakmai tanulói és a nyugdíjas érdekek képviseletekor elsősorban továbbra is az eredményes tárgyalásokra, megállapodásra törekszik.

A Pedagógusok Szakszervezete elvárja az új kormánytól, hogy tegyen meg mindent:

Ø      a társadalom megosztottságának csökkentéséért,

Ø      a gazdaság helyzetének javításáért

Ø      az államháztartás valós reformjáért.

 Érdekegyeztetés, szociális párbeszéd

A Pedagógusok Szakszervezete elvárja az új kormánytól a társadalmi párbeszéd fontosságának elismerését.

 • Az EU-s normák alapján rendezett munkaügyi kapcsolatok működtetését, valódi érdekegyeztetést minden szinten.
 • A szociális párbeszéd jogszabályban garantált intézményrendszerének érdemi működtetését.

 A közoktatás átalakításával összefüggésben

A Pedagógusok Szakszervezete elvárja az új kormánytól az oktatás, nevelés, képzés, kutatás társadalmi fontosságának elismerését. Az érdekeltek bevonásával hosszú távú oktatáspolitikai koncepció kialakítását. Az állam egyetemleges felelősségét kifejező és működési garanciát nyújtó oktatásfinanszírozást.

Ennek a kiszámítható és garanciákat is magában foglaló, konszenzussal kialakított programnak segítenie kell:

 • Az ország versenyképességének növelését, fejlődését.
 • Stabil iskolaszerkezet és korszerű, megújuló ismeretek átadására alkalmas rendszer kialakítását.
 • A tanulással – tanítással – neveléssel összefüggő alkotmányos jogok teljes körű érvényesülését, az egyenlőtlenségek fokozatos felszámolását.
 • Hosszú távon stabil jogi szabályozást a közoktatásban.
 • A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő és a sajátos nevelési igényű gyermekek problémáinak megoldását.
 • Az iskolai agresszió elleni hatékony fellépést és intézkedést.
 • A közoktatásban dolgozók adminisztrációs terheinek csökkentését.
 • Korszerű szakképzést a köz- és felsőoktatáshoz szervesen kapcsolódó intézményrendszer megteremtését.

 Foglalkoztatáspolitika

A Pedagógusok Szakszervezete elvárja az új kormánytól az oktató-nevelő munka társadalmi jelentőségének elismerését. A pedagógus pálya presztízsének visszaállítását. A pedagógusok élet- és munkakörülményeinek javítását.

 • A minőségi oktatáshoz szükséges szakmailag kimunkált létszámstruktúra kialakítását.
 • A foglalkoztatás stabilitásának és hosszú távú biztonságának megteremtését.
 • A pedagógusképzés és továbbképzés rendszerének korszerűsítését.
 • A továbbképzési és átképzési lehetőségek bővítését, finanszírozási keretének növelését.
 • A pedagógus életpályamodell kidolgozását és bevezetését.
 • Az uniós mércéhez igazodó élet- és munkakörülmények biztosítását.
 • A pedagógusok és a gyermekekkel, tanulókkal közvetlenül foglalkozó munkavállalók nyugdíjba vonulási korhatárának rugalmassá tételét.

 Bér- és keresetpolitika

A Pedagógusok Szakszervezete elvárja az új kormánytól a minőségi színvonal megőrzése és továbbfejlesztése érdekében a közoktatásban foglalkoztatottak keresetének javítását. Ezért követeljük:

 • Az oktató-nevelő munka társadalmi jelentőségét elismerő, tisztességes megélhetést nyújtó béreket.
 • A ciklus végére az EU-s kereseti átlag megközelítését segítő bérrendszer kialakítását:
  • bértábla emelést, újabb fizetési fokozatokkal való kiegészítését,
  • pótlékok emelését
  • a minőségi munka elismeréséhez szükséges források jelentős bővítését,
  • a közoktatásban dolgozók egységes, béren felüli juttatási rendszerének (cafetéria) kialakítását, bevezetését.
 • Ágazati kollektív szerződés kidolgozását, bevezetését.

 

Budapest, 2010. február 20.

Pedagógusok Szakszervezete

XIX. kongresszusa

Tovább »

Elbocsátják az alkalmatlan pedagógusokat? Új minősítési rendszer a közoktatásban?

Jó lenne, ha a közoktatás, a pedagógusok kimaradnának a választási kampányból. Nem sikerült.

Sió László a Fidesz oktatáspolitikai kabinetjének vezetője azt mondta, hogy minősítési rendszert kell bevezetni a közoktatásban, és az alkalmatlan pedagógusokat pedig el kell távolítani a pályáról. Később a párt szóvivője magányvéleménynek minősítette az elhangzottakat.
Ha határozottan ellenkezünk, ránk sütik a politikai bélyeget. A PSZ elnökét kérdezték a médiában, a PDSZ hallgat.

Tovább »

Kérdőív a Pedagógusok Szakszervezetéről

A Pedagógusok Szakszervezete a megváltozott környezetben fontosnak tartja, hogy friss információkkal rendelkezzen az alábbiakról.

 • mennyire elégedettek a jelenlegi működéssel,
 • mit várnak a kollégák a szakszervezettől,
 • mit szeretnének változtatni a jelenlegi működésben,
 • miben látják a megújulás lehetőségét.

Egyszerűbben:

MIT VÁR A MUNKAVÁLLALÓ A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETÉTŐL?

Ezért honlapunkon, a www.pedagogusok.hu -n nyilvánosságra hoztunk egy kérdőívet, hiszen mindannyiunk számára fontos, hogy hatékony és eredményes legyen az érdekvédelmi munkánk.

Kérjük, a kitöltött kérdőíveket elsősorban e-mailen (vagy postán) juttassák el hozzánk.

A visszaküldés határideje: 2010. március 1.

Kérjük, látogasson el honlapunkra, és a kérdőív kitöltésével járuljon hozzá munkánk sikeréhez!

Pedagógusok Szakszervezete

Tovább »

Megállapodás a jövő évi közszolgálati bérekről

MEGÁLLAPODÁS

az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány között

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány képviselői (továbbiakban: felek), tárgyalásaik eredményeképpen, az alábbiakról állapodtak meg:

1.A felek egyetértenek abban, hogy a költségvetési szerveknél alkalmazásban álló, közszolgálatban dolgozók 2010-ben is kereset-kiegészítésben részesüljenek. A kereset-kiegészítés éves mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 340 ezer Ft havi bruttó illetményhatárig 98 ezer Ft bruttó összeg. Részmunkaidő esetén a kereset-kiegészítés a munkaidő arányában jár.

2.A kereset-kiegészítés teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

3.A felek egyetértenek abban, hogy a kereset-kiegészítés megállapított éves összegének kifizetésére két egyenlő részletben, a 2010. január és március hónapra járó illetményekkel együtt kerüljön sor.

4.A Kormány a 2010. évi kereset-kiegészítés megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet tervezetét az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban egyezteti, majd legkésőbb 2009. december hó folyamán kihirdeti.

5.A szakszervezetek az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság létrehozásakor megfogalmazott követeléseiket fenntartják, de azokról az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban tárgyalnak tovább. A megállapodás teljesülésének a 3. pontban jelzett időpontjáig az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság, illetve a megállapodást aláíró szakszervezetek - az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság által megfogalmazott és a 2008. december 18-án a felek által aláírt „Összefoglalóban" rögzített sztrájkkövetelések tekintetében - sztrájkot nem szerveznek és sztrájkban nem vesznek részt. A felek e megállapodás teljesülését 2010. április 15-ig az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban értékelik. A megállapodás minden pontjának teljesülésekor az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság feloszlatja magát.

2009. október 15.

Tovább »